90 từ vựng tiếng Anh xây dựng hiệu quả nhất

Theo thống kê, tiếng Anh sắp trở thành một tiêu chí tuyển dụng bắt buộc cho tất cả các ngành, trong đó có ngành xây dựng dân dụng. Tuy nhiên, tiếng Anh xây dựng không phải là đơn giản. Để làm quen với chuyên ngành này, hãy tham khảo 90 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành sau đây, chắc chắn sẽ mang lại những thông tin bổ ích cho bạn.

Từ vựng tiếng Anh xây dựng có phiên âm

Từ vựng tiếng Anh xây dựng có phiên âm

 1. Allowable load / əˈlaʊəbəl ləʊd /: Tải trọng cho phép
 2. Alloy steel / ˈælɔi stiːl /: Thép hợp kim
 3. Alternate load / ɔːlˈtɜːnət ləʊd /: Tải trọng đổi dấu
 4. Anchor sliding / ˈæŋkə ˈslaidiŋ /: Độ trượt trong mấu neo của đầu cốt thép
 5. Anchorage length / ˈæŋkəridʒ leŋθ /: Chiều dài đoạn neo giữ của cốt thép
 6. Apex load / ˈeipeks ləʊd /: Tải trọng ở nút (giàn)
 7. Architectural concrete / ˌɑːkiˈtektʃrəl ˈkɒŋkriːt /: Bê tông trang trí
 8. Area of reinforcement / ˈeəriə əv ˌriːinˈfɔːsmənt /: Diện tích cốt thép
 9. Armoured concrete / ˈɑːməd ˈkɒŋkriːt /: Bê tông cốt thép
 10. Arrangement of longitudinal reinforcement cut-out / əˈreindʒmənt əv ˌlɒnɡiˈtjuːdinəl ˌriːinˈfɔːsmənt ˈkʌt aʊt /: Sự bố trí các điểm cắt đứt cốt thép dọc của dầm
 11. Arrangement of reinforcement / əˈreindʒmənt əv ˌriːinˈfɔːsmənt /: Bố trí cốt thép
 12. Articulated girder / ɑːˈtikjuleitid ˈɡɜːdə /: Dầm ghép
 13. Asphaltic concrete /æs’fəltik/ ˈkɒŋkriːt / : Bê tông atphan
 14. Assumed load / əˈsjuːmd ləʊd /: Tải trọng giả định, tải trọng tính toán
 15. Balance beam / ˈbæləns biːm /: Đòn cân, đòn thăng bằng
 16. Balanced load / ˈbælənst ləʊd /: Tải trọng đối xứng
 17. Balancing load / ˈbælənsiŋ ləʊd /: Tải trọng cân bằng
 18. Bar / bɑː /: (reinforcing bar) Thanh cốt thép
 19. Basement of tamped concrete / ˈbeismənt əv tæmpt ˈkɒŋkriːt /: Móng (tầng ngầm) làm bằng cách đổ bê tông
 20. Basic load / ˈbeisik ləʊd /: Tải trọng cơ bản
 21. Braced member / breist ˈmembə /: Thanh giằng ngang
 22. Bracing beam / ˈbreisiŋ biːm /: Dầm tăng cứng
 23. Bracing / ˈbreisiŋ /: Giằng gió
 24. Bracket load / ˈbrækit ləʊd /: Tải trọng lên dầm chìa, tải trọng lên công xôn
 25. Brake beam / breik biːm /: Đòn hãm, cần hãm
 26. Brake load / breik ləʊd /: Tải trọng hãm
 27. Breaking load / ˈbreikiŋ ləʊd /: Tải trọng phá hủy
 28. Breast beam / brest biːm /: (đường sắt) Thanh chống va, tấm tì ngực;
 29. Breeze concrete / briːz ˈkɒŋkriːt /: Bê tông bụi than cốc
 30. Brick / brik /: Gạch
 31. Buffer beam / ˈbʌfə biːm /: Thanh giảm chấn (tàu hỏa), thanh chống va,
 32. Builder’s hoist / ˈbildərz hɔist /: Máy nâng dùng trong xây dựng
 33. Building site / ˈbildiŋ sait /: Công trường xây dựng
 34. Cable disposition / ˈkeibəl ˌdispəˈziʃən /: Bố trí cốt thép dự ứng lực
 35. Cantilever arched girder / ˈkæntiliːvər ɑːtʃt ˈɡɜːdə /: Dầm vòm đỡ; giàn vòm công xôn
 36. Cast in place / kɑːst in ˈpleis /: Đúc bê tông tại chỗ
 37. Cast in situ place concrete / kɑːst in situ ˈpleis ˈkɒŋkriːt /: Bê tông đúc tại chỗ
 38. Cast/casting / kɑːst ˈkɑːstiŋ /: Đổ bê tông/ việc đổ bê tông
 39. Cast-in- place concrete caisson / kɑːst in ˈpleis ˈkɒŋkriːt ˈkeisən /: Giếng chìm bê tông đúc tại chỗ
 40. Cast-in- place bridge / kɑːst in ˈpleis bridʒ /: Cầu dự ứng lực kéo sau đúc bê tông tại chỗ
 41. Casting schedule / ˈkɑːstiŋ ˈʃedjuːl /: Thời gian biểu của việc đổ bê tông
 42. Cellular girder / ˈseljʊlə ˈɡɜːdə /: Dầm rỗng lòng
 43. Centre point load / ˈsentə pɔint ləʊd /: Tải trọng tập trung
 44. Centric load / ˈsentrik ləʊd /: Tải trọng chính tâm, tải trọng dọc trục
 45. Centrifugal load / senˈtrifjʊɡəl ləʊd /: Tải trọng ly tâm
 46. Changing load / ˈtʃeindʒiŋ ləʊd /: Tải trọng thay đổi
 47. Circulating load / ˈsɜːkjʊleitiŋ ləʊd /: Tải trọng tuần hoàn
 48. Compound girder / kəmˈpaʊnd ˈɡɜːdə /: Dầm ghép
 49. Continuous girder / kənˈtinjʊəs ˈɡɜːdə /: Dầm liên tục
 50. Crane girder / krein ˈɡɜːdə /: Giá cần trục; giàn cần trục
 51. Cross girder / ˈkrɒs ˈɡɜːdə /: Dầm ngang
 52. Curb girder / kɜːb ˈɡɜːdə /: Đá vỉa; dầm cạp bờ
 53. Dry concrete / drai ˈkɒŋkriːt /: Bê tông trộn khô, vữa bê tông cứng
 54. Duct / dʌkt /: Ống chứa cốt thép dự ứng lực
 55. Dummy load / ˈdʌmi ləʊd /: Tải trọng giả
 56. During stressing operation / ˈdjʊəriŋ ˈstresiŋ ˌɒpəˈreiʃən /: Trong quá trình kéo căng cốt thép
 57. Early strength concrete / ˈɜːli streŋθ ˈkɒŋkriːt /: Bê tông hóa cứng nhanh
 58. Eccentric load / ekˈsentrik ləʊd /: Tải trọng lệch tâm
 59. Effective depth at the section / iˈfektiv depθ ət ðə ˈsekʃən /: Chiều cao có hiệu
 60. Guard board / ɡɑːd bɔːd /: Tấm chắn, tấm bảo vệ
 61. Gypsum concrete / ˈdʒipsəm ˈkɒŋkriːt /: Bê tông thạch cao
 62. Half- beam / hɑːf biːm /: Dầm nửa
 63. Half-latticed girder / hɑːf ˈlætist ˈɡɜːdə /: Giàn nửa mắt cáo
 64. Hanging beam / ˈhæŋiŋ biːm /: Dầm treo
 65. H-beam / eitʃ biːm /: Dầm chữ H
 66. Radial load / ˈreidiəl ləʊd /: Tải trọng hướng kính
 67. Radio beam  / ˈreidiəʊ biːm /: Chùm tần số vô tuyến điện
 68. Ready-mixed concrete / ˈredi mikst ˈkɒŋkriːt /: Bê tông trộn sẵn
 69. Rebound number / riˈbaʊnd ˈnʌmbə /: Số bật nảy trên súng thử bê tông
 70. Split beam / split biːm /: Dầm ghép, dầm tổ hợp
 71. Sprayed concrete / spreid ˈkɒŋkriːt /: Bê tông phun
 72. Sprayed concrete / spreid ˈkɒŋkriːt /: Bê tông phun
 73. Spring beam / spriŋ biːm /: Dầm đàn hồi
 74. Stack of bricks / stæk əv briks /: Đống gạch, chồng gạch
 75. Stacked shutter boards / stækt ˈʃʌtə bɔːdz /: Đống van gỗ cốp pha, chồng ván gỗ cốp pha
 76. Stainless steel / ˈsteinləs stiːl /: Thép không gỉ
 77. Stamped concrete / stæmpt ˈkɒŋkriːt /: Bê tông đầm
 78. Standard brick / ˈstændəd brik /: Gạch tiêu chuẩn
 79. Trussed beam / trʌst biːm /: Dầm giàn, dầm mắt cáo
 80. Uniform beam / ˈjuːnifɔːm biːm /: Dầm tiết diện không đổi, dầm (có) mặt cắt đều
 81. Wall beam / wɔːl biːm /: Dầm tường
 82. Web girder / web ˈɡɜːdə /: Giàn lưới thép, dầm đặc
 83. Web reinforcement / web ˌriːinˈfɔːsmənt /: Cốt thép trong sườn dầm
 84. Welded plate girder / ˈweldid pleit ˈɡɜːdə /: Dầm bản thép hàn
 85. Welded wire fabric / ˈweldid ˈwaiə ˈfæbrik /: Lưới cốt thép sợi hàn
 86. Wet concrete / wet ˈkɒŋkriːt /: Vữa bê tông dẻo
 87. Wheel load / ˈwiːəl ləʊd /: Áp lực lên bánh xe
 88. Wheelbarrow / ˈwiːəlbærəʊ /: Xe cút kít, xe đẩy tay
 89. Whole beam / həʊl biːm /: Dầm gỗ
 90. Wind beam / wind biːm /: Xà chống gió

Trên đây là 90 từ vựng tiếng Anh xây dựng phổ biến nhất mà các bạn có thể sử dụng trong công việc. Chúc bạn học tốt ngôn ngữ này và sớm chinh phục được tiếng Anh chuyên ngành xây dựng dân dụng này.